பொங்கல் விழா Pongal Vizha 2018

  • 10 Feb 2018
  • 12:30 AM - 10:00 PM
  • Green Hope High School, 2500 Carpenter Upchurch Rd, Cary, NC

Registration

  • $5 from 5th Feb
  • $8 from 5th Feb onwards

Lunch per plate (age 6 & above)
Register
கரொலைனா தமிழ்ச் சங்கம் பொங்கல் விழா 2018ஆம் ஆண்டு அழைப்பிதழ்      

தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்களின் பொங்கல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி  இடம்பெற உள்ளது. நீங்கள் அனைவரும் தவறாது வருமாறு தமிழ்ச்சங்கம் அன்புடன் அழைக்கிறது. 


Copyright @2016 Tamil Sangam of Carolina, All Rights Reserved


Powered by Wild Apricot Membership Software