ஹார்வர்டில் தமிழ் இருக்கைக்கு மொய் விருந்து

  • 16 Dec 2017
  • 12:00 PM - 3:00 PM
  • Salem Middle School, Apex


தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் 

பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும் 

                                      - பாரதியார் 

Register here for Harvard Tamil Chair Lunch


Copyright @2016 Tamil Sangam of Carolina, All Rights Reserved


Powered by Wild Apricot Membership Software